Your browser (Internet Explorer 6) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.
X
Post

เรียน TOEFL ที่ไหนดีที่สุด?

best-toefl-courseQ: ข้อสอบ TOEFL iBT ยากขึ้นจริงไหม?
A: จริงครับ…จากการสัมภาษณ์ทั้งผู้ที่มีโอกาสทำข้อสอบ TOEFL iBT ตั้งแต่สมัยที่ยังทดลองข้อสอบอยู่ (โดยในช่วงดังกล่าวผู้เข้าสอบจะได้ “เงิน” จากผู้ออกข้อสอบในฐานะที่เป็นหนูทดลองยา) จนถึงข้อสอบจริงในวันนี้ สถาบัน Kendall พบว่าข้อสอบระบบ TOEFL iBT นี้จะยากกว่าเดิมมากด้วยเหตุผลหลัก 3 ประการคือ

 • ข้อสอบ TOEFL iBT จะทดสอบเพิ่มอีก 1 ทักษะคือการพูด (Speaking) ซึ่งการพูดดังกล่าวมิใช่การพูดลักษณะถาม-ตอบหรือบทสนทนาทั่วไป หากการพูดดังกล่าวเป็นการพูดลักษณะเสนอผลงาน(presentation) ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งหากผู้ที่จะสอบได้รับการฝึกฝนและคำแนะนำจากผู้ เชี่ยวชาญก่อนเข้าสอบจริง
 • ผู้ออกข้อสอบได้พัฒนารูปแบบข้อสอบใหม่ซึ่งจะมีการทดสอบทักษะหลายด้านพร้อมกัน (Integrated) เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนทางสถาบัน Kendall ใคร่ยกตัวอย่างประเภทหนึ่งของข้อสอบ Integrated ผู้เข้าสอบจะเริ่มโดยการอ่านบทความในระยะเวลาที่กำหนด จากนั้นจะได้ยินบทสนทนาทางหูฟัง เมื่อบทสนทนาจบลง ผู้เข้าสอบต้องสรุปเรื่องราวที่ได้ยินพร้อมชี้ให้เห็นข้อขัดแย้งระหว่างบท สนทนาและบทความโดยการเขียนหรือทางวาจา ปกติแล้วการฟังหรือการอ่านภายใต้ข้อจำกัดของเวลาเป็นเรื่องยากสำหรับผู้ที่ ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองแล้ว ความยากดังกล่าวจะเพิ่มพูนอย่างยิ่งสำหรับนักเรียนไทยซึ่งไม่ค่อยถนัดในการ วิเคราะห์หรือวิจารณ์ผลงานของผู้อื่น
 • ข้อสอบ TOEFL iBT ในส่วนของการฟังและการอ่านจะมีความยาวเพิ่มขึ้น  2-3 เท่า แต่หากผู้เรียนตั้งใจก็สามารถเข้ามาฝึกฝนทักษะการฟังโดยใช้ Listening Lab ของสถาบัน Kendall ได้รวมทั้งพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อจับใจความและเทคนิคการอ่านเร็วของสถาบัน Kendall เพื่อจะสามารถอ่านบทความมีความยาวเพิ่มขึ้นและนำมาทดแทนการอ่านแปลความหมาย คำต่อคำ

ด้วยเหตุผลดังกล่าว หากท่านมีความจำเป็นที่จะต้องใช้คะแนน TOEFL และยังสามารถสอบในระบบเก่าได้ทางสถาบัน Kendall  จะแนะนำให้รีบสอบก่อนที่ข้อสอบจะเปลี่ยน หากท่านจำเป็นต้องสอบในระบบ TOEFL iBT เท่านั้นโปรดพิจารณาหลักสูตร TOEFL ที่มีการพัฒนาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอันเกิดจากข้อสอบระบบใหม่เป็นสำคัญ

Q: เราเห็นภาพแล้วว่าข้อสอบยากขึ้นแต่ทำไมข้อสอบ TOEFL จึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงด้วยละ?
A: ที่ผ่านมาข้อสอบ TOEFL มีการเปลี่ยนแปลงทุก 5 ปี  เช่นปี 1995 มีการยกเลิกข้อสอบคำศัพท์แบบท่องจำจำนวน 30 ข้อ (หลายคนที่คลุกคลีกับข้อสอบ TOEFL จะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทำให้โรงเรียนที่สอน TOEFL ด้วยระบบท่องจำและแตกรากศัพท์จำนวนหนึ่งหมดความนิยมไป) และต่อมาในปี 2000 เริ่มการสอบระบบ Computer-Based แทนระบบ Paper-Based มีการนำเทคโนโลยีและแนวคิดเรื่อง Adaptive (ซึ่งกำหนดระดับความยาก-ง่ายของข้อสอบตามผลของการตอบถูกหรือผิดในข้อก่อน หน้านั้น) มาใช้ และกำหนดให้ผู้เข้าสอบทุกคนต้องทำข้อสอบการเขียน (TWE)

ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงครั้งล่าสุดของข้อ สอบจึงเป็นไปตามการคาดหมายของสถาบัน Kendall ผู้ออกข้อสอบได้แนะนำระบบการสอบใหม่ที่มีชื่อทางการค้าว่า TOEFL iBT ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในเดือนตุลาคม 2005 และเริ่มจัดสอบระบบเดียวกันนี้ในประเทศไทยในเดือนเมษายน 2006 การสอบดังกล่าวจะเป็นการสอบผ่านสื่อ Internet มีรายละเอียดของข้อสอบที่เปลี่ยนไปดังที่ท่านจะสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ในหัว ข้อ “ข้อสอบ TOEFL iBT ยากขึ้นจริงไหม?”

ผู้ออกข้อสอบได้กล่าวอ้างว่าการเปลี่ยน แปลงของข้อสอบ TOEFL iBT เพื่อเปลี่ยนวิถีการเรียนภาษาอังกฤษ, ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงวิเคราะห์, มุ่งวัดทักษะความสามารถการใช้ภาษาในชีวิตประจำวัน, และเป็นไปตามความประสงค์ของมหาวิทยาลัยที่ต้องการความยืดหยุ่นในการกำหนด เกณฑ์พิจารณาการรับนักศึกษาเข้าเรียนแทนที่จะเป็น “ตัวเลขอัศจรรย์” (Magic Number) อย่างคนทั่วไปมักพูดถึงเช่น “ฉันสอบ TOEFL ผ่านแล้วได้ 550!”

ในขณะเดียวกันสิ่งที่น่าจะเป็นสาเหตุของ การเปลี่ยนข้อสอบที่ผู้ออกข้อสอบมิได้กล่าวถึงคือผลประโยชน์ทางธุรกิจอัน ได้แก่การลดค่าใช้จ่ายของศูนย์สอบซึ่งมีขนาดใหญ่เกินความจำเป็นเพื่อรองรับ จำนวนผู้สอบที่มักกระจุกตัวก่อน deadline การสมัครมหาวิทยาลัย, การลดต้นทุนในการตรวจข้อสอบโดยเฉพาะค่าขนส่งและในอนาคตอันใกล้นี้ทางผู้สอบ มีนโยบายที่จะนำระบบ E-rater มาตรวจข้อสอบเหมือนที่ได้ใช้แล้วสำหรับข้อสอบ GMAT และ GRE, การเพิ่มรายได้จากการที่จะมีผู้เข้าสอบจำนวนมากทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนข้อ สอบ, และรวมทั้งเพิ่ม “ยอดขาย” สำหรับบริการตรวจข้อสอบผ่าน E-rater

นอกจากเหตุผลทางธรุกิจแล้วเหตุผลที่สำคัญ ที่สุดสำหรับการเปลี่ยนข้อสอบ TOEFL iBT คือผู้ออกข้อสอบไม่สามารถยอมรับความจริงได้ว่า “ข้อสอบ TOEFL สามารถเรียนรู้ได้ (be trained) และสถาบันสอนภาษาจำนวนหนึ่งทั่วโลกสามารถจับทางข้อสอบระบบเก่าได้จึงช่วยให้ ผู้เข้าสอบสามารถเจาะ (crack) ระบบข้อสอบเดิมได้” และทำให้ผู้เรียนเห็นแก่นสาระที่แท้จริงของการเรียนภาษาเพื่อนำไปใช้ ประโยชน์ในการเรียนต่อและทำงาน ทางสถาบัน Kendall ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนของความสำเร็จของนักเรียนของเราและมีความตั้งใจที่จะพัฒนามาตรฐานของหลักสูตรเพื่อช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะการใช้ภาษา อังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

Q: จริงไหมที่สอนสดดีกว่า VDO?
A: คำถามนี้เป็นคำถามที่ตอบยากมาก จากประสบการณ์การสอนหลักสูตร TOEFL กว่า 10 ปีของสถาบัน Kendall เราได้ทดสอบการเรียนการสอนทั้งระบบการสอนสดและการเรียนผ่านสื่อ VDO จึงพบข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกัน หากจำเป็นต้องเลือกวิธีการสอนที่จะได้ผลที่สุดสำหรับผู้เรียนสถาบัน Kendall จะเลือกการเรียนการสอนแบบ “สื่อผสม” ซึ่งมีทั้งการสอนสด, การเรียนผ่านสื่อ VDO, และการฝึกฝนทักษะในห้องปฏิบัติการ (Lab) มาเป็นระบบในการสอนเพราะระบบดังกล่าวสามารถดึงจุดแข็งของวิธีการเรียนการสอน ที่หลากหลายได้อย่างลงตัว หากท่านต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “สื่อผสม” ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของสถาบันได้

Q: อยากทราบรายละเอียดของหลักสูตร TOEFL iBT ของสถาบัน Kendall?
A: เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของข้อสอบระบบ TOEFL iBT ทางสถาบัน Kendall ได้พัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัยโดยนำกระบวนการเรียนรู้ที่ผ่านการวิจัยอย่าง ละเอียด (Research-based) มาผสมผสานกับเทคโนโลยี (VDO, Multimedia, และ Internet) มีจำนวนชั่วโมงเรียนกว่า 200 ชั่วโมง รายละเอียดของหลักสูตรมีดังนี้

Writing Workshop

– 55 ชั่วโมง (5 ชั่วโมง X 11 สัปดาห์)
– เรียนตัวต่อตัวกับอาจารย์ผ่านสื่อ Internet โดยจะได้รับ feedback โดยตรงจากผู้สอนทุกสัปดาห์ผ่านทาง Internet
– ผู้เรียนจะได้บทเรียนที่มีระดับความยาก-ง่ายเฉพาะบุคคลตามผลการสอบวัดระดับ (Placement Test)
หลัก สูตรครอบคลุม 3 ทักษะสำคัญในการเขียนซึ่งรวมทั้ง การสร้างประโยค (Sentence), การพัฒนาย่อหน้า (Paragraph) และกระบวนการคิดเพื่อ เขียนอย่างมีระบบ (Writing Process)

Grammar Lab/ Listening Lab/ Speaking Lab

– กว่า 100 ชั่วโมง
– เรียนส่วนตัวผ่านสื่อ Multimedia และคอมพิวเตอร์
– สะดวก… ผู้เรียนสามารถจัดเวลาเรียนเองได้

Lecture

– 96 ชั่วโมง (8 ชั่วโมง X 12 สัปดาห์)
– เรียนเป็นกลุ่มประมาณ 15-20 คน โดยใช้สื่อผสม (สอนสด + DVD)
– บทเรียนครอบคลุมทุกทักษะ Reading, Listening, Writing, Speaking และ Grammar รวมทั้งการใช้ภาษาในลักษณะ Integrated ด้วย
– สามารถเข้าทบทวนบทเรียนได้ไม่จำกัดครั้ง… ฟรี!

โดยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาหลักสูตร TOEFL เพื่อให้นักเรียนไทยสามารถแข่งขันในระดับสากลรวมทั้งประสบความสำเร็จในชีวิต การเรียนและการทำงานต่อไป สถาบัน Kendall มีความมั่นใจว่าหลักสูตรใหม่จะสามารถนำนักเรียนของเราไปสู่เป้าหมายเหมือน ที่เคยประสบความสำเร็จมา หากท่านต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมท่านสามารถดูข้อมูลในเวบ http://www.EnglishThailand.com หรือติดต่อเราที่ 02-245-6355

ดร.สิระ สุทธิคำ
ผู้อำนวยการสถาบัน Kendall
02-245-6355ช่วยคลิก “Tweet”, “Shared” หรือ “Like” ให้ผมด้วย ขอบคุณครับ 🙂

 • Tharit, my son is going to grade 10 at

  EIS, pls send some information about TOFEL and advise him when and how to prepare for this.

  Somsak[Dad]
  His brother used to study at Kendall before

  tharit tangsongsirisak

  July 12, 2009

 • คุณพ่อสมศักดิ์,

  ขอบคุณสำหรับ comment ครับ
  ผมจะพยายามติดต่อน้อง Tharit ทาง email ครับ
  หากแต่มีคำถามเกี่ยวกับ TOEFL สามารถติดต่อ
  ผมหรือเจ้าหน้าที่ได้ที่ 02-245-6355

  sira123

  July 12, 2009

 • มีเรียนคอร์สสอบ TOELF ราคาไม่ถึง 10000 ไหมครับ

  sakorn

  October 21, 2009

 • คุณ Sakorn,

  ขอบคุณสำหรับความสนใจครับ
  หากสนใจเรียนที่ Kendall
  ผมแนะนำให้ติดต่อที่ 02-245-6355 ครับ

  ดร.สิระ สุทธิคำ
  ป.ล. ราคาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจครับ
  หากแต่ผมอยาก make sure ว่าคุณ Sakorn
  ชอบหลักสูตรที่ Kendall ก่อนครับ

  sira123

  October 22, 2009

 • สวัสดีคะ
  พอดีเคยเรียนที่ Kendall (Toefl course)ต้องแต่ก่อนเข้า ม. แต่ตอนนี้กำลังเรียนอยู่ปี 4 แล้วอยากที่จะสอบอีกรอบเพื่อนำไปสมัครงานคะ ต้องการคะแนนค่อนข้างสูงคะ (650) ไม่ทราบว่าจำเป็นต้องเรียนใหม่ หรือ มีคำแนะนำไหมคะ

  ขอบคุณคะ

  NT

  March 7, 2010

 • คุณ NT

  ติดต่อกลับหาพี่ฝนได้เลยครับ
  ที่ 02-245-6355

  ยินดีที่ยังจำกันได้ครับ 🙂

  ดร.สิระ สุทธิคำ

  sira123

  March 9, 2010

 • อยากสอบถามค่าเรียนและเวลาเปิดเรียน TOEFL ที่เร็วที่สุด ครับ

  ขอบคุณครับ

  สัมพันธ์

  November 29, 2010

 • คุณสัมพันธ์
  ติดต่อ 02-245-6355 เพื่อคุยรายละเอียดเลยครับ
  ดร.สิระ สุทธิคำ

  sira123

  December 2, 2010

 • หากอยากเรียนโลจิสติกส์ในระดับป.ตรี ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.krirk.ac.thนะคะ

  kook

  January 7, 2011

 • ขอบคุณ สำหรับข้อมูลดีๆครับ ค่าเรียนแพงไหมครับ

  nut

  July 18, 2011

 • @Nut ไม่แพงครับ ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.550up.com

  sira123

  July 19, 2011

Leave a reply to sira123 (cancel)  

name*

email*

website

Submit comment